Mirna Žeželj, DMV univ.mag.dom.car.

Mirna Žeželj je rođena 1979. godine u Zagrebu. Završila je IV. jezičnu gimnaziju u Zagrebu 1998. godine kada upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu, te 2005. godine stječe diplomu doktora veterinarske medicine. Vježbenički staž odradila je u Veterinarskoj ambulanti Morna 2007. godine i iste godine položila stručni ispit. Državni ispit za ovlaštenog veterinara uspješno polaže 2008. godine. Od 2009. do 2012. godine radila je u Specijalističkoj veterinarskoj praksi Zoe. 2012. godine postaje član stručnog tima Specijalističke veterinarske prakse Bojanić.